Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda

Nu har jag fått för mig att titta på MSB:s statistik för 2012 över hur väl vi i Sverige uppfyller LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor). Det är här vi bl a kan följa hur utvecklingen av uppvärmningssystem förändras i våra kommuner och län genom att jämföra hur det sett ut år från år, eller region för region Jag har fokuserat på hur många sotningsförrättningar som genomförs runt om i landet. Även om det skulle fela något mellan åren så är detta ändå förmodligen ändå den allra bästa statistiken vi har, då den redovisar de faktiska sotningsförrättningar som genomförs. Med andra ord får vi ett antal på de anläggningar som in facto används. Jag har tittat lite närmar på hur utvecklingen sett ut under åren 2008 till 2012, med någon snabb tillbakablick också till hur det såg ut 2002.

Vedkaminen är fortfarande populärare än pelletskaminen. Vi kan de senaste åren se en dramatisk ökning av antalet vedkaminer. År 2008 sotades 1 528 145 vedkaminer och år 2012 hade det antalet ökat till hela 1 711 073 st. Vi har alltså på bara 5 år har vi ökat antalet vedkaminer som vi använder med nästa 183 000 st. Noterbart är att MSB år 2012 för första gången nu även redovisar antalet Pelletskaminer. Antalet pelletskaminer redovisade i MSB:s statistik är 2012 15 112 st, vilket är mindre än 1 % av alla kaminer i Sverige. 15 000 enheter är ungefär lika med det antal pelletskaminer som säljs i Italien på bara 3 veckor (Italien installerar c:a 250 000 pelletskaminer/år). Vi behöver bara gå till Danmark så säljs det fler pelletskaminer än vedkaminer på årsbasis. Men varför inte i Sverige?

Bild

För landet som helhet kan vi konstatera att antalet villapannor totalt (exkl. gaspannor) har minskat med 80 594 st sedan 2008. Hela 54 765 st av dessa var oljepannor. Vi fortsätter med att byta ut oljan mot andra värmekällor. 2012 var endast 16,5 % av alla villapannor i landet eldade med olja.

Att oljeeldningen minskar borde ju varit till fördel för bioenergibranschen. Men jag kan konstarera att även det totala antalet fastbränsleeldade pannor har under samma period minskat. Från 322 490 till 296 661st. Detta motsvarar ett tapp på hela 25 829 st eller 8,7 % totalt sett. Ändå sämre är situationen om vi ser på landets pelletspannor som enbart sedan toppåret 2010, på bara 2 år, har tappat 12 587 villaägare som kunder. Detta motsvarar 12,7 % av alla pelletspannor i landet.

Ser vi till landet som helhet betyder detta att nästan var 5:e villaägare (18,3 %) har bytt sin värmepanna mot någonting annat. Och går vi tillbaka 10 år har ungefär hälften (336 582 st) av alla landets villapannor försvunnit. Från PellSams utredning 2009 vet vi att 68 % av de som slutat elda med pellets valt en värmepump och 23 % har valt att koppla in sig på fjärrvärmenätet. Vi kan anta att denna fördelning fortfarande gäller.

Färre pannor, större andel med med allt sämre teknik
Även om det i statistiken finns enstaka regioner där utvecklingen går framåt, är det ändå en tydlig trend att den genomsnittlige bioenergianvändaren använder allt sämre teknik. Utvecklingen mot produkter med bättre prestanda och lägre emissioner går åt fel håll. Samhällets insatser på utbildning, rådgivning och olika former av bidrag har inte lett till den utveckling man skulle önska.

Bild

Tittar vi isolerat på landets villaägare som använder ved, flis eller pellets för att värma sitt hus är det fortfarande bara 6 av 10 villor som har en utrustning som uppfyller myndigheternas miljökrav och även ger användaren bättre prestanda.

Ser vi till den renodlade vedpannan går utvecklingen mot bättre teknik alldeles för långsamt. Andelen keramikpannor bland landets vedeldare har sedan 2008 bara ökat från 41,7 % till 44,0 %. Med andra ord är fortfarande mer än varannan vedpanna som eldas i det här landet en gammal traditionell panna.

I Västerbotten, Östergötland, Örebro, Värmland,Västra Götaland,Norrbotten, Stockholm och Jämtland är inte ens 40 % av vedpannorna ”keramikpannor”.

Det är intressant att konstarera att den bästa tekniken genomgående återfinns i de regioner där man arbetat aktivt med utbildnings- och informationsinsatser. Ser vi regionvis så har man i kommunerna i Västernorrland (bl a Sundsvall, Timrå och Kramfors) under många år arbetat målmedvetet med riktade informationskampanjer och policyfrågor.

Samma sak gäller för Gotland som ofta sticker ut som en föregångskommun i miljöfrågor. Förutom på fastbränslesidan ligger man också på Gotland i frontlinjen när det gäller registrerade miljöbilar. I en liten region som Gotland räcker det med att en handfull eldsjälar är drivande för att det skall bli resultat. Region Sydost, som omfattar Småland och Blekinge, är också det geografiska område där Energikontor SydOst är verksamt. Energikontoret har under många år varit banbrytande när det gäller bioenergianvändning i alla former. Universitetet i Växjö och Växjö kommun har båda en tydlig profil med inriktning på förnybara energisystem. Samtliga dessa lovvärda arbeten visar att det går att göra skillnad bara man vill.

Med fokus på Västra Götaland
Eftersom jag bor och verkar med utgångspunkt från Lidköping i Västra Götaland har jag tittat lite närmare på hur utvecklingen i mitt län ser ut i förhållande till landet som helhet. Till att börja med kan jag konstarera att andelen fastbränslepannor i Västra Götaland i stort sett följer den utveckling som skett på nationell nivå och i takt med att oljepannorna försvinner så ökar naturligtvis andelen fastbränslepannor procentuellt sett, även fast det totala antalet sjunker.

Bild

Också när det gäller andelen pelletspannor är utvecklingen likartad. I Västra Götaland har andelen pelletspannor från 2008 fram till 2012 ökat från 23,2 % till 24,8 % av alla sotade värmepannor, medan motsvarande för Riket som helhet visar en lite större ökningstakt från 20,8 % till 24,1 %. Bortsett från att vi i Västra Götaland inte hade någon markant tillväxt i antalet pelletspannor under 2010 så följer utvecklingen i regionen ungefär samma mönster. (Se fig t v)

Orsaken till denna uteblivna ökning kan jag i nuläget bara spekulera kring, men en orsak skulle kunna vara att inbromsningen för pelletstekniken inleddes tidigare i Västra Götaland än i landet i övrigt. Positivt är dock att av det totala antalet ”tappade” pelletspannor sedan toppåret 2010 är tappet i VGR bara 6,3 % mot hela 12,7 % för riket i övrigt. Men det tråkiga är att det i MSB:s statistik inte går att se tecken på att denna negativa utveckling i villavärme håller på att brytas.

Bild

Regionalt i Västra Götaland kan vi även se att pelletseldningen ökar. På Orust t ex har antalet pelletspannor nästan tredubblats sedan 2008. I och för sig från en blygsam nivå (46 st till 158 st), men en stabil ökningstakt som ändå indikerar att det finns ett växande intresse.

Betydligt större antal är då den utveckling som skett i Södra Älvsborg där ökningen under de senaste 5 åren blev hela 1 387 nya pannor. Även Mellerud (som haft Klimpbidrag) kan notera en positiv utveckling med en ökning som blev 35 st pelletspannor.

Tyvärr äts dessa positiva siffror upp av stora regioner som Göteborgs stad som tappat hela 2 348 pelletspannor. Och att en skogskommun som Dals Ed tappat nästan 90 % av alla sina pelletspannor sticker ut. I den senaste statistiken fanns bara 12 av 98 pelletspannor kvar i kommunen. Anmärkningsvärt är också att kommuner som Skara och Herrljunga har så negativ utveckling när det gäller pelletsvärme.

Allra mest anmärkningsvärt
Sammantaget är denna rapport inte någon munter läsning, vare sig när det gäller Riket som helhet eller Västra Götaland som region. När det gäller att byta ut gamla vedpannor (eller gå över till pelletseldning)för att minska på emissioner från vedeldning så kan jag bara konstatera att utbytestakten till moderna keramiska vedpannor inte röner några större framgångar bland användarna. Utvecklingen går istället åt helt fel håll.

Bild

Utvecklingen mot bättre teknik verkar inte ha nått fram till landets vedeldare. Fortfarande uppfyller mer än varannan vedpanna i landet inte ens miljökraven i BBR.

Går jag tillbaka tio år (till 2002) har andelen keramiska vedpannor även på Riksnivå minskat från 44,8 % till 44 % (2012). Men på Riksnivå så verkar ändå den utvecklingen ha vänt uppåt då vi sedan 2008 kan se en svag, men ändå positiv trend.

Därför är det mycket anmärkningsvärt att denna utveckling av bättre vedeldning backar som den gör i VGR. Från 2002 har pannor med keramik minskat från 45,3 % till 37,0 % och den andelen fortsätter att minska.

Bild

Naturligtvis finns även här regionala skillnader. Men överlag gäller att Västra Götalandsregionen helhet ofta ligger sämre till än riksgenomsnittet. Det borde mana till åtgärder.

Hur kan det ha blivit så och vem bär ansvaret? Utvecklingen är säkerligen är ett resultat att såväl myndigheter som rådgivare i Västra Götaland har prioriterat andra miljöfrågor högre än bioenergi. Med dessa rader vill jag därför sätta fokus på behovet av att vi alla hjälps åt att ge bättre information och bättre synliggöra bioenergins fördelar. Skall vi nå uppsatta miljömål så måste vi vända den här utvecklingen.

Det är energihushållning och bioenergi som till samhället genererar varaktiga arbetstillfällen och skatteintäkter. Detta då mer pengar stannar i den lokala ekonomin och kan bidra till ökad handel med lokala förtecken. Att välja rätt och bättre teknik spar energi och minskar onödiga utsläpp av störande och hälsovådliga emissioner.

Bild

Om jag så avslutningsvis skall visa på några positiva siffror från Västra Götaland så är det väl ändå att antalet fastbränsleeldade pannor de senaste tre åren faktiskt har ökat i antal. Detta i motsats till utvecklingen för Sverige som helhet där tappet i absoluta tal fortsätter.

Ovanstående material är en sammanställt av uppgifter som jag hämtat från den statistik som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)varje år sammanställer som en uppföljning av LSO.

För den som vill veta mera och se hur det ser ut i just sin egen region finns uppgifter samlade i statistik ända från 1996 på https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Tillsyn–tillsynsvagledning/

Bengt- Erik Löfgren
bengt@afabinfo.com

0510-262 35

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s